Missie en visie van ZorgNU

Missie
De coöperatie ZorgNU  is een toekomstgerichte organisatie voor een versterking van de positie van de huisartsen in de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Noordwest Utrecht. Door bundeling van onze gezamenlijke  belangen  op regionaal niveau willen en wij een krachtige (onderhandelings-) partner zijn voor derden. Tevens willen wij de leden facilitair ondersteunen bij een optimale praktijkvoering  volgens goede huisartsgeneeskundige principes (toegankelijkheid, kwaliteit, integrale zorg en continuïteit).

Stapsgewijze ontwikkeling

  • Contractering ketenzorg diabetes en COPD
  • Helder bestuursmodel ** en inrichten van de organisatie
  • Implementatie van ketenzorg programma’s
  • ICT ontwikkeling voor de regio
  • Facilitering op gebied van P & O en administratie
  • Centrale inkoop van materialen voor de praktijk

** De coöperatie is geen belangenbehartiger. Hoe vertegenwoordiging naar de LHV Kring geregeld wordt binnen de missie van de coöperatie moet nog duidelijk worden.

Visie (hoe de missie te realiseren)
De coöperatie:

  1. Biedt een loket via welke de belangen worden geïnventariseerd die een gemeenschappelijk karakter hebben en beter bediend kunnen worden boven het niveau van de individuele huisartsen praktijk.
  2. Is een platform voor de afstemming van lokale en regionale contacten met derden (ziektekostenverzekeraars; de Kring Midden Nederland; Primair; Saltro; Ziekenhuizen; St. Rhijnhuyzen, Raedelijn; thuiszorg organisaties; gemeenten en dergelijke)
  3. Kiest voor een aanpak die voor de aangesloten leden leidt tot een concrete en zichtbare resultaten. De verwachting is dat dit de leden stimuleert tot een actieve betrokkenheid bij de coöperatie.
  4. Kiest voor een stapsgewijze ontwikkeling van de activiteiten door de organisatie zelf en voor de aangesloten leden, uit respect voor de grote differentiatie in individuele praktijkvoering.